UMOWA WYPOŻYCZENIA

Zawarta w dniu ……………………….. we Wrocławiu, pomiędzy Mateusz Rak – Łęgowy Rak.

zarejestrowaną ul. Jasna 4 Brzezinie 55-330, zwaną w dalszej części umowy Wypożyczalnią, oraz

[Nazwa / Imię i Nazwisko]: ………………………………………………………………………………………………..

[Adres] ………………………………………………………………………………………………………………………………

[Tel] ……………………………………. , [NIP] ……………………………………. ,

[PESEL] ……………………………………. , legitymującym się dowodem tożsamości:

[Seria / Numer] …………………………………………………………………., zwanym dalej Wypożyczającym.

1.                  Wypożyczalnia przekazuje a Wypożyczający przyjmuje do używania sprzęt wymieniony poniżej, będący własnością Wypożyczalni, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie:

Lp.Nazwa wynajętego sprzętuKaucjaKoszt wynajmu brutto
1   
2   
3   
4   

2.       Wypożyczający uiszcza w dniu podpisania niniejszej umowy opłatę  wraz ze zwrotna kaucją tytułem najmu za cały okres wypożyczenia zgodnie z umową w kwocie: ………………………. złotych

3.       Wypożyczający wynajmuje sprzęt od dnia podpisania umowy do dnia ………………………….

4.       Wynajmujący oświadcza, a Wypożyczalnia to potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.

5.        Wynajmujący oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

6.       Wynajmujący oświadcza zapoznanie się z regulaminem wypożyczalni

7.       Wynajmujący oświadcza zapoznanie się z regulaminem RODO wypożyczalni

Wypożyczalnia

Wypożyczający

Załączniki do umowy wypożyczenia:

Przewiń do góry