Regulamin wypożyczalni Łęgowy Rak

§1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu obserwacyjnego, według Umowy wypożyczenia, zwanyego w dalszej części umowy Sprzętem.

§2 Termin wypożyczeń

1. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.

2. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu podpisania umowy.

3. Sprzęt zostanie zwrócony Wypożyczalni w dniu określonym w umowie wypożyczenia do godziny 16.00

4. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu

§3 Stan techniczny sprzętu

 1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający postwierdza własnym podpisem.

 2. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w par. 2 ust. 2 zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.

3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zwrotu określonej w par. 2 ust 3.

4. Jeśli zwrócony sprzęt będzie wymagał czyszczenia, koszty tej operacji ponosi wypożyczający.

§4 Zobowiązania Wypożyczającego

1.       Wypożyczający zobowiązuje się do:

·         ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia sprzętu,.

·         użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

·         zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,

·         niezwłocznym informowaniu Wypożyczalni o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia,

·         niedokonywaniu żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wypożyczalni,

·         nieoddawaniu przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,

·         utrzymywaniu sprzętu w dobrym stanie.,

2.       Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek używania sprzętu przez wypożyczającego ponosi wypożyczający.

3.       Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

§5 Kary umowne

1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.

2. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według cennika przedstawionego przez Wypożyczalnię i dołączonego do niniejszej umowy.

3. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest zapłacić Wypożyczalni równowartość jego ceny rynkowej na dzień zwrotu sprzętu.

4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości opłaty za wypożyczenie sprzętu na jeden dzień, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.

§6 Opłaty umowne i kaucja

1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę i pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.

2. Za wynajmowany sprzęt Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego kaucję zwrotną.

3. Kaucja wpłacana jest przez Wypożyczalnię w dniu wydania sprzętu przez Wypożyczającego gotówkowo.

4. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku oddania przez Wypożyczającego sprzętu który nie uległ całkowitemu zniszczeniu, uszkodzeniu lub nie został utracony, za wyjątkiem zużycia sprzętu będącego wynikiem prawidłowej eksploatacji sprzętu przez Wypożyczającego.

§7 Postanowienia dodatkowe

 1. Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wypożyczalni.

3. Zwrotu wypożyczonego sprzętu należy dokonać w siedzibie firmy ul. Jasna 4, 55-330 Brzezina.

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

5. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§8 Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wypożyczającego podczas korzystania z usługi wypożyczenia jest Wypożyczalnia.

2.Dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Wypożyczalnię zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej (www.legowy.pl).

Przewiń do góry