Regulamin RODO Wypożyczalni Łęgowy Rak

Ochrona danych osobowych (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez jest Mateusz Rak – Łęgowy Rak.

1.       Administratorem danych osobowych jest Mateusz Rak – Łęgowy Rak. Firma zarejestrowana na ulicy Jasna 4 w Brzezinie 55-330.

2.      Mateusz Rak – Łęgowy Rak przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a.  w przypadku realizacji zawartej z partnerami handlowymi (klientami) umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);

b.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Mateusz Rak – Łęgowy Rak w związku z prowadzoną działalnością;

c.   dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań).

3.  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a.  firmy windykacyjne;

b.  podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Mateusz Rak – Łęgowy Rak na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji świadczonych usług, , co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art. 29 RODO

c.   podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a.  w zakresie realizacji zawartej z partnerami handlowymi (klientami) umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres 10 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b.  w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Mateusz Rak – Łęgowy Rak w związku z prowadzoną działalnością.

5.  W związku z przetwarzaniem przez Mateusz Rak – Łęgowy Rak danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

·         Prawo do dostępu do danych (art. 13 ust. 2 lit. b RODO)

·         Prawo do sprostowania danych (art. 13 ust. 2 lit. b RODO)

·         Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 13 ust. 2 lit. b RODO)

·         Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 13 ust. 2 lit. b RODO)

·         Prawo do wniesienia skargi do UODO (art. 13 ust. 2 lit. d RODO)

·         prawo do przenoszenia danych, ( art. 20 ust. 2 lit. b RODO)

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 21 ust. 2 lit. b RODO)

6.  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z partnerami handlowymi (klientami), podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Mateusz Rak – Łęgowy Rak

Przewiń do góry